ශාඛාව

Daerim Branch(Chinese Customer Support)

 • 02-831-0188

 • 서울역 영등포구 도림로 38길1, 1층
 • උමං මාර්ග 2 සහ 7 හි Daerim දුම්රිය ස්ථානයෙන් (Guro-gu Office) බැස යන්න → පිටවීම 12 → වම් මංතීරුවට මීටර් 15ක් ඇවිදින්න (පයින් විනාඩි 1ක්) → වම් පසින් පිහිටා ඇත
 • 654, N51, 5618, 6411, 6511, 영등포04

අන්සාන් ශාඛාව (බහුජාතික ප්‍රේෂණ සහාය)

 • 031-492-0882

 • 경기도 안산시 단원구 다문화1길 1, 1층
 • උමං මාර්ග 4 හි අන්සාන් දුම්රිය ස්ථානයෙන් බැස යන්න → පිටවීම 1 → අන්සාන් දුම්රිය ස්ථානය යටි මාර්ගය → පිටවීම 2 → දකුණු මංතීරුවට මීටර් 30ක් යන්න (පයින් විනාඩි 1ක්) → වම් පසින් පිහිටා ඇත
 • 5, 11, 20, 20-1, 21, 22, 23, 30, 30-2, 34, 52, 55, 61, 62, 66, 76, 98, 99, 101, 123, 123-1, 125, 350, 501A, 511, 511A, 511B
  300, 320, 707, 909, 700, 700-1, 8467
  7000, 7000A, 7002

පාරිභෝගික සේවය

කොරියාව

 • 070-7732-8342
  සතියේ දින
  AM 9:00 ~ PM 6:00

චීනය

 • 02-831-0188
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

වියට්නාමය

 • 070-4421-4287
  010-8367-7019
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

පිලිපීනය

 • 070-4421-4286
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

තායිලන්තය

 • 070-4421-4290
  070-4174-5627
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

උස්බෙකිස්තානය

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

රුසියාව

 • 070-4244-5424
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

කසකස්තානය

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

කිර්ගිස්තානය

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

ටජිකිස්ථානය

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

ඉන්දුනීසියාව

 • 070-4421-4284
  සතියේ දින
  AM 9:00 ~ PM 6:00

නේපාලය

 • 070-7728-5618
  010-6777-7466
  දිනපතා
  AM 9:00 ~ PM 9:00

මොංගෝලියාව

 • 070-7728-5616
  සතියේ දින
  AM 9:00 ~ PM 6:00

බංග්ලාදේශය

 • 070-7732-6466
  010-7653-7261
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00

ශ්‍රී ලංකාව

 • 070-7732-8345
  010-8356-2597
  දිනපතා
  AM 10:00 ~ PM 10:00